مهاجران شیراز

دختر خاله رفته مشهد، شب کبوتر های دور حرم را دیده که دورتادور خوابیده اند در حالی که سرشان زیر بالشان بوده ..صبح برگشته حرم دیده عینا در همان حالت باقی مانده اند فقط با این تفاوت که سرشان را بیرون آورده بودند وپلک هم می زدند...
حالا اصرار داره که این کبوتر ها حتما مهاجر از شیراز هستند ...

آره دیگه ...

اتساع حدقه

بعد از تحریر:

من امشب با صدای امواج به خواب خواهم رفت...

صرفا جهت ک ون سوزی اضافه شد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠