۲ خرداد ۱۳۸۷

مهاجران شیراز

دختر خاله رفته مشهد، شب کبوتر های دور حرم را دیده که دورتادور خوابیده اند در حالی که سرشان زیر بالشان بوده ..صبح برگشته حرم دیده عینا در همان حالت باقی مانده اند فقط با این تفاوت که سرشان را بیرون آورده بودند وپلک هم می زدند...
حالا اصرار داره که این کبوتر ها حتما مهاجر از شیراز هستند ...

آره دیگه ...

اتساع حدقه

بعد از تحریر:

من امشب با صدای امواج به خواب خواهم رفت...

صرفا جهت ک ون سوزی اضافه شد

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...