دوست تپلم داره از خشم می میره می گه بچه همسایه فقط سه تا کلمه بلده بگه:بابا ماما و آبه...اونم ...تازه به بدبختی...
حالا امروز دوستم داشته لباس عوض می کرده ..بچه هه اومده یه مدت نگاش کرده وبعد گفته :چاق

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠