۱ خرداد ۱۳۸۷


دوست تپلم داره از خشم می میره می گه بچه همسایه فقط سه تا کلمه بلده بگه:بابا ماما و آبه...اونم ...تازه به بدبختی...
حالا امروز دوستم داشته لباس عوض می کرده ..بچه هه اومده یه مدت نگاش کرده وبعد گفته :چاق

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...