۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷

یکی از شکنجه های قرون وسطا این بوده که تمام موهای بدن شخص را با تیغ می زدند و بعد فورا او را در حوضچه ای از آب کلر دار می انداختند...

خب ....آره...


رفتم استخر

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...