یکی از شکنجه های قرون وسطا این بوده که تمام موهای بدن شخص را با تیغ می زدند و بعد فورا او را در حوضچه ای از آب کلر دار می انداختند...

خب ....آره...


رفتم استخر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه