۳۱ خرداد ۱۳۸۷

مانتو فروشه گفت: به بند از جلو، یه بند از پشت می بندی کمرت رگلاژ می شه...
احساس کردم ماشینم!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...