به قول شاعر: شیراز و میگن نازه واسی آفتو جِنگش

خواهری ازحیاط می یاد داخل و میگه
ووی ای آفتابو آدم حسابی مغزپخت می کنه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه