به قول شاعر: شیراز و میگن نازه واسی آفتو جِنگش

خواهری ازحیاط می یاد داخل و میگه
ووی ای آفتابو آدم حسابی مغزپخت می کنه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠