۱۴ فروردین ۱۳۹۲

گفتگوی دو خواهر شیرازی

وا چه عجیب! تو هیچوقت فیلم اکشن نگا نمی کنی؟
خب...آخه کنترل خیلی دوره 
آها...کاملا قابل قبوله عذرت

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...