۱۰ آبان ۱۳۹۲

قانع شده و سوار شدم

به راننده تاکسی می گم: ولی پول من ده هزارتومنیه ها ، سوار بشم؟
می گه: خانم من 72 سالمه ؛ سال 42 کوبیده خوردم 6 هزار؛ منو از چه می ترسونی؟
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...