قانع شده و سوار شدم

به راننده تاکسی می گم: ولی پول من ده هزارتومنیه ها ، سوار بشم؟
می گه: خانم من 72 سالمه ؛ سال 42 کوبیده خوردم 6 هزار؛ منو از چه می ترسونی؟
.
.
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠