بچه های اخر الزمان

پسر دوستم صنایع دستی می خواند ؛ کارهایی که در کارگاه شیشه گری ساخته بود را نشانم می داد و تشویقش می کردم که به همین کار شیشه بچسبد   و در امدزایی کند. قبول کرد و اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود:
تولید پایپ در حجم انبوه برای مصرف کنندگان شیشه 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠