همراه با بهار يك خانه تكاني گوارشي مي كردند گمانم

مادرك مي گويد در قديم بهار كه مي شده به كودكان "جوشونده خونوك" مي دادند كه روغن ولايتي با مخلوطي از گل گاوزبون، عناب، سه پسون و گل بنفشه بوده است، همان چهار گل

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠