۲۰ تیر ۱۳۹۳

نكنه بره گلو چريده و شازده كبابش كرده!

در شهري ساحلي ، بر سر در مغازه اي نوشته بود: كبابي شازده كوچولو

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...