نكنه بره گلو چريده و شازده كبابش كرده!

در شهري ساحلي ، بر سر در مغازه اي نوشته بود: كبابي شازده كوچولو

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠