۲۸ تیر ۱۳۹۳

نتيجه گيري اخلاقي اينكه، چگونگي پايان مهمتر از نوع آغاز است

چند سال پيش چند تا كارگر آخر شب رفته بودن پارك، يواشكي همگي سوار چرخ و فلك شدن، با دسته جارو از تو همون  صندلي ها ، چرخ و فلك را روشن كردن و خوشحال راه افتادن فقط
مشكل اينجا بود كه هيچكدام به چگونگي خاموش كردن ، فكر نكردند
فردا صبح  در چرخ و فلك گردان پيداشون كردن در وضعيتي نزديك به كما 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...