نتيجه گيري اخلاقي اينكه، چگونگي پايان مهمتر از نوع آغاز است

چند سال پيش چند تا كارگر آخر شب رفته بودن پارك، يواشكي همگي سوار چرخ و فلك شدن، با دسته جارو از تو همون  صندلي ها ، چرخ و فلك را روشن كردن و خوشحال راه افتادن فقط
مشكل اينجا بود كه هيچكدام به چگونگي خاموش كردن ، فكر نكردند
فردا صبح  در چرخ و فلك گردان پيداشون كردن در وضعيتي نزديك به كما 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠