معرف حضور هستند كه:دوقلوها و خواهرك

چرا باد نمي ياد
رفته
كجا رفته
نمي دونم
رفته اون يكي پنجره شايد
رفته كوه
ممكنه
رفته بخوابه
نه مگه بادها مي خوابن
اره مي خوابن
از كجا مي دوني
مي دونم
نه نرفته بخوابه رفته اون يكي پنجره
شايد رفته درختا رو تكون بده
چرا
تا درختا قد بكشن
چرا
چون باد برگارو تكون مي ده و درختا قد بلند مي شن
نه
نه ؟چرا
چون رفته بخوابه
نه رفته اون يكي پنجره

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠