دوربين كجاست؟من به كدوم طرف نگاه كنم؟


ببخشيد چرا اين پسورد ايميلها را نمي توان عوض كرد؟
چرا مي خواهيد عوضش كنيد؟
چون شما پسورد مرا داريد!!!
چه اشكالي دارد؟من مسول سايتم، پسورد همه را دارم!
اشكالش اين است كه ايميل يك وسيله خصوصي است
نه  اين ايميله براي ارتباط با روسا و همكارا  است
خب من شايد نخوام شما بدونيد من با روسا و همكارها چه كار دارم!
چرا ما نبايد بدونيم؟
چرا؟
اره چرا؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠