۱۲ تیر ۱۳۹۳

اختلال هويت دوقلانه


دوقلوها مشكل هويت دارند ، يعني هر صبح كه از خواب پا مي شين هويت متفاوتي دارند، يا ني ني هستند يا بابا يا خودشان
يعني تمام روز ،هزار بار صدايشان بزني ، تو را تصحيح مي كنند كه :بابا هستم و يا ني ني هستم
و البته هويت مشتركي را در يك روز انتخاب نمي كنند
حالا اون روزي يكيشون گفته من جيش دارم و خواهرك مي خواسته ببرتش دستشويي كه دومي گفته :من بابا هستم، من مي برمش
دست اولي را گرفته برده دم در، دمپايي براش جفت كرده، از پله هاي حياط پايين برده و در دستشويي را باز كرده و فرستادتش داخل و وقتي اولي خواسته درو ببنده گفته كه : نه من بابا هستم بايد ببينم كي جيشت تموم مي شده
در پايان كار خواهرك اشتباه بزرگ زندگيشو كرده و اومده اولي را بشوره كه
دومي گذاشته به داد و بيداد و گريه كه : من بابا هستم، من بلدم پي پي بشورم، من بلدم جينگول بشورم ، من بلدم دستاشو بشورم، من بلدم دستامو بشورم ....
يعني اصلا يك وضعي

حالا تمام روز با خواهرك قهره و مدام مي گه: من مي رم خونمون تو تنها بموني
هرچي هم خواهرك عذرخواهي مي كنه فايده اي نداره و تنها اميدش به فرداست كه شايد با هويت ني ني از خواب بيدار شه و اين گناه بزرگ خواهرك يادش رفته باشه

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...