ترم شروع شد، چقد بخنديم حالا


خب يعني تو، تو ذهنت فكر مي كردي قبل از ورود آرياييان چه كساني در ايران زندگي مي كردند؟
اومممممم دايناسورها ؟
،،


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠