۱۷ مهر ۱۳۹۳

ترم شروع شد، چقد بخنديم حالا


خب يعني تو، تو ذهنت فكر مي كردي قبل از ورود آرياييان چه كساني در ايران زندگي مي كردند؟
اومممممم دايناسورها ؟
،،


هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...