مي خواستم جام مادر نمونه را بهش بدم قبول نكرد، فكر كنم ترسيد ريا بشه

- اين طفلك اينقدر سرفه مي كنه ، بستني براش بده ها
- حواسم نبود غذاي داغ بهش دادم، دهنش سوخته، گفتم خنك بشه اينطوري
-؟؟!!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠