مي خواستم جام مادر نمونه را بهش بدم قبول نكرد، فكر كنم ترسيد ريا بشه

- اين طفلك اينقدر سرفه مي كنه ، بستني براش بده ها
- حواسم نبود غذاي داغ بهش دادم، دهنش سوخته، گفتم خنك بشه اينطوري
-؟؟!!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟