۳۰ آبان ۱۳۹۳

مي خواستم جام مادر نمونه را بهش بدم قبول نكرد، فكر كنم ترسيد ريا بشه

- اين طفلك اينقدر سرفه مي كنه ، بستني براش بده ها
- حواسم نبود غذاي داغ بهش دادم، دهنش سوخته، گفتم خنك بشه اينطوري
-؟؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...