۲۰ دی ۱۳۹۳

شروع شد دوباره

سوال: سه خط ايراني را نام ببريد و يكي را به دلخواه توضبح دهيد.
جواب: خط ميخي، هيروگليف مصري و خط چيني

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...