راننده وانتي كه اومده بود مبلمان را ببره خطاب به من

خانم ك و ن ش و بگير نيفته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠