از دلبري هاي عيد

دو زن خندان كه از لاي چادر مشكيشان گلدان سنبل بنفش يك شكل ديده مي شد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

١٤٠

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا