۲۹ اسفند ۱۳۹۳

از دلبري هاي عيد

دو زن خندان كه از لاي چادر مشكيشان گلدان سنبل بنفش يك شكل ديده مي شد

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...