و مادرش نمي داند چه چيز شگفت انگيزي توجه دختر را از بستني قيفيش پرت كرده است

كبوتري در سقف سالن پرواز مي كند و در ميان انبوه مسافران سالن انتظار تنها دخترك قرمز پوش او را مي بيند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠