۲ فروردین ۱۳۹۴

و مادرش نمي داند چه چيز شگفت انگيزي توجه دختر را از بستني قيفيش پرت كرده است

كبوتري در سقف سالن پرواز مي كند و در ميان انبوه مسافران سالن انتظار تنها دخترك قرمز پوش او را مي بيند

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...