۲۰ فروردین ۱۳۹۴

راننده روستايي با باور قلبي تكرار مي كرد كه

من ديگه مطمئنم، مطمئن، مطمئنم كه اون دنيا هم اگه به عزراييل پول بدي، مي ري بهش

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...