۲۰ فروردین ۱۳۹۴

راننده روستايي با باور قلبي تكرار مي كرد كه

من ديگه مطمئنم، مطمئن، مطمئنم كه اون دنيا هم اگه به عزراييل پول بدي، مي ري بهش

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...