۲۰ فروردین ۱۳۹۴

راننده روستايي با باور قلبي تكرار مي كرد كه

من ديگه مطمئنم، مطمئن، مطمئنم كه اون دنيا هم اگه به عزراييل پول بدي، مي ري بهش

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...