يعني تو كف معيارهاي ازدواجش هستم

يكي از كارمندهاي دانشكده همزمان از يكي از خانم دكترها و خدمتكار دانشكده خواستگاري كرده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠