۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

يعني تو كف معيارهاي ازدواجش هستم

يكي از كارمندهاي دانشكده همزمان از يكي از خانم دكترها و خدمتكار دانشكده خواستگاري كرده

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...