يعني اخرين خلافي كه به ذهنتون مي رسيد اين بود؟ خدايي؟

دوستم كافه زده، بايد مي رفته جلسه توجيهي و در سخنراني ، مسئول به آنان نكات اخلاقي را گوشزد مي كرده و تاكيد كه تو سس آب نريزن!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠