همين گلهاي مرواريد را مي گويم

گل مرواريد كاشتم
،
،
،
پيازهاي گل مرواريد را در باغچه كاشتم
،
،
،

اينها بهانه هاي ساده خوشبختي نيستند، اينها بزرگترين دليل زندگي هستند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠