اقا هرچي تو اين فيلم كمدي داغونها مي بينيد بر اساس واقعيته، فقط بد ساختنش

رها زده با سيگار مبل مامانه را يه كوچولو سوزونده، 
بعد اسفند دود كرده و ريخته رو مبل كه صحنه جرم را دستكاري كنه، 
مبل سوراخ سوراخ شده 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠