هنوز دست از شمردن بر نداشته بود

راننده سواري با دختر شاد  و  پرگو آشنا  از كار درآمد و مدت طولاني  احوال پدر و مادر و بقيه را پرسيد و دختر با شادماني و خوشرويي جوابش داد
راننده ياداوري كرد كه خواهر مرحوم را هم چندباري سوار كرده و پرسيد : چهار سال شد؟
دختر جواب داد: 
پنج سال و سه ماه  

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠