۳ اسفند ۱۳۹۴

هنوز دست از شمردن بر نداشته بود

راننده سواري با دختر شاد  و  پرگو آشنا  از كار درآمد و مدت طولاني  احوال پدر و مادر و بقيه را پرسيد و دختر با شادماني و خوشرويي جوابش داد
راننده ياداوري كرد كه خواهر مرحوم را هم چندباري سوار كرده و پرسيد : چهار سال شد؟
دختر جواب داد: 
پنج سال و سه ماه  

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...