عطر مريم

ديروز خانمي چادري و خسته در مترو ،گلي از دسته گلش چيد و به من داد و خنديد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠