۲۰ تیر ۱۳۹۵

عطر مريم

ديروز خانمي چادري و خسته در مترو ،گلي از دسته گلش چيد و به من داد و خنديد.

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...