۲۶ تیر ۱۳۹۵

سه كله پوك

همچنان در جاده به روستايي رسيديم به نام "نوخاله"
تحليل من و محدثه  اين بود كه ورود خاله ها به اين روستا ممنوع است
روستاي بعدي "هند خاله "بود
هيچ تحليلي به ذهنمان نرسيد فقط حدس زديم كه روستاي بعدي بايد نامش "عزيز خاله  "باشد و رها  سرانجام وارد بحث شد و نام روستاي بعدتر را حدس زد
روستاي"الهي دورت بگردم"

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...