واقعا چه نيازي به نام وقتي دوستش داريم

-مدرسه خوبه؟
-اره اما خيلي مشق مي دن
-دوست هم پيدا كردي؟
-اره دو تا 
-اسمشون چيه؟
-نمي دونم اما خيلي دوستيم
-خب اسمشو ازش بپرس، آدم بايد اسم دوستش را بدونه
-چرا؟

نظرات

‏ناشناس گفت…
که بتونی‌ صداش کنی‌

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠