۱۱ آبان ۱۳۹۵

واقعا چه نيازي به نام وقتي دوستش داريم

-مدرسه خوبه؟
-اره اما خيلي مشق مي دن
-دوست هم پيدا كردي؟
-اره دو تا 
-اسمشون چيه؟
-نمي دونم اما خيلي دوستيم
-خب اسمشو ازش بپرس، آدم بايد اسم دوستش را بدونه
-چرا؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

که بتونی‌ صداش کنی‌

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...