بازگشت طنازان به كامنت دوني

تو اينستا گرام عكس از لاله هاي زرد گذاشتم و نوشتم كه به قرعان مجيد اينا پارسال قرمز بودن
كامنت گذاشته:  به گريگوري مندل  و نخود فرنگي هايش هم قسم بخوريد ما باور مي كنيم
تبصره:براي درك طنز جمله اش لازمه بگم مندل پدر علم ژنتيك بود؟

نظرات

Ali Akhavan گفت…
هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠