۵ فروردین ۱۳۹۶

بازگشت طنازان به كامنت دوني

تو اينستا گرام عكس از لاله هاي زرد گذاشتم و نوشتم كه به قرعان مجيد اينا پارسال قرمز بودن
كامنت گذاشته:  به گريگوري مندل  و نخود فرنگي هايش هم قسم بخوريد ما باور مي كنيم
تبصره:براي درك طنز جمله اش لازمه بگم مندل پدر علم ژنتيك بود؟

۱ نظر:

Ali Akhavan گفت...

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...