گودزيلاي معاصر

همون محدثه تو مهدكودك يك اشغال از روي زمين برداشته انداخته تو سطل اشغال، پسرك با تشر بهش گفته :خانم معلم برو دستاتو بشور دست به اشغال زدي!
بعد زير لب سر تكون داده و  با تاسف گفته: خودش هيچي بلد نيست مي خواد به ما ياد بده!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه