۱۴ اسفند ۱۳۹۵

گودزيلاي معاصر

همون محدثه تو مهدكودك يك اشغال از روي زمين برداشته انداخته تو سطل اشغال، پسرك با تشر بهش گفته :خانم معلم برو دستاتو بشور دست به اشغال زدي!
بعد زير لب سر تكون داده و  با تاسف گفته: خودش هيچي بلد نيست مي خواد به ما ياد بده!

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...