خيلي نگران گوارشش شدم

امروز راننده اول آغاسي  و لب كارون گوش داد بعد سيمين غانم و گل گلدون

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه