۱۵ اسفند ۱۳۹۵

خيلي نگران گوارشش شدم

امروز راننده اول آغاسي  و لب كارون گوش داد بعد سيمين غانم و گل گلدون

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...