۸ خرداد ۱۳۹۶

و روياهاي كه مي آيند

ترم تموم شد، من مي خوابم، مي خورم، سريال نگاه مي كنم و دوباره مي خوابم، خستگي طولاني در تنم جا خوش كرده 
سوالها را طراحي كردم، بعدش امتحانات است و بعد تصحيح اوراق و بعد از اون.... سفر
هنوز تصميم ندارم كجا خواهم رفت، شمال هند كه تابستانها خنك است يا تاجيكستان، يا بخشهاي  از گرجستان كه سفر قبل از دست دادم،
به مراكش و بقيه افريقا هم فكر مي كنم  و دوباره زير كولر به خواب مي روم 

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...