نمي دونستم كه نمي دونن

امروز در خيابان شريعتي ديدم صاحب مغازه اي با شلنگ پياده رو را مي شست، گفتم كه اب نيست و فيلان
گفت اب چاهه
براش توضيح دادم كه كلا اب نيست، ابهاي زيرزميني و اينا
توجه نكرد
 حتي رهگذري هم از او دفاع كرد كه اين آب خوردن نيست!
زنگ زدم به ١٢٢ اطلاع دادم، ادرس را گرفتند و گفتند پيگيري مي كنند
اما كلا بايد يك فرهنگ سازي بشه كه آب چاه هم نداريم آقاجان!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه